• Dutch DJ Monica Geuze
    Netherlands

    Dutch DJ Monica Geuze

    Born in Zwijndrecht, Netherlands, Monica Geuze is a Dutch DJ. Monica Geuze is a Dutch vlogger and former DJ. Her first musical tracks Laten gaan (2015) and Now…